ΕΣΠΑ"Η επιχείρηση ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚAI ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιεχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 175.000,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 100.800,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
üΜηχανήματα – Εξοπλισμός
üΠιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
üΜεταφορικά μέσα
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της κερδοφορίας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
ü επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
ü εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
ü αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ü ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία."